BIP

REGULAMIN PRZYZNAWANIA SZKOLNYCH ODZNACZEŃ
ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17
im. gen. Władysława Sikorskiego

PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE

 

I.Cel przyznawania odznaczeń

  1. Odznaczenia przyznaje się uczniom-absolwentom za wybitne osiągnięcia a w szczególności za:

    1. najwyższe wyniki nauczania w klasach I-VI;

    2. osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz innych formach działalności szkolnej i pozaszkolnej (organizacje społeczne, ogniska itp.)

    3. wzorowe zachowanie oraz postawę moralną mogącą stanowić wzór dla innych.

  1. Odznaczenia przyznaje się w celu promowania najlepszych uczniów poprzez ideę współzawodnictwa.

II. Rodzaje odznaczeń i wzory

1. Odznaka złota „PRIMUS INTER PARES” – tarcza z metalu w kolorze złotym z godłem szkoły i herbem miasta, imieniem i nazwiskiem odznaczonego oraz datą przyznania przyznawana za I miejsce w danym roku szkolnym.

2. Odznaka srebrna – tarcza z metalu w kolorze srebrnym, pozostałe dane j.w. – przyznawana za II miejsce.

3. Odznaka brązowa – tarcza z metalu w kolorze brązowym, przyznawana za III miejsce.

III. Tryb i zasady przyznawania odznaczeń

1. Wychowawcy klas VI do końca maja przedkładają kandydatury uczniów z odpowiednią motywacją i listą udokumentowanych osiągnięć, o których mowa w rozdz. I.

2. Rada Pedagogiczna dokonuje weryfikacji kandydatur i sporządza listę zawierającą:

- imię i nazwisko, klasa

- średnia ocen w kl. VI

- średnia ocen z kl. I – V (ważona)

- wykaz osiągnięć ucznia w konkursach, zawodach itp.

3. Lista zostanie przekazana do „KAPITUŁY ORDERU” – stałej Komisji przyznającej odznaczenia, w skład której wchodzą:

- Przewodniczący Rady Rodziców szkoły

- Dyrektor zespołu

- po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej i Związków Zawodowych

- dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

4. Ze swojego składu „Kapituła Orderu” wybiera Przewodniczącego – „Wielkiego Brata”, który przewodniczy posiedzeniom Kapituły.

5. Kapituła Orderu oceniając dokonania kandydatów kieruje się następującymi zasadami:

a) za średnią ocen (osobno w kl. VI i kl. I-V)

4.00 – 4,25 - 6 pkt

4,26 – 4,50 - 8 pkt

4,51 – 4,75 - 10 pkt

4,76 – 5,00 - 12 pkt

5,01 – 5,25 - 14 pkt

5,26 – 5,50 - 16 pkt

5,51 – 5,75 - 18 pkt

5,76 – 6,00 - 20 pkt

b) za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach itp.

- na szczeblu miejskim 1 pkt za każde osiągnięcie

- na szczeblu rejonowym 2 pkt za każde osiągnięcie

- na szczeblu wojewódzkim 3 pkt za każde osiągnięcie

- na szczeblu krajowym 4 pkt za każde osiągnięcie

- na szczeblu międzynarodowym 5 pkt za każde osiągnięcie

c) za działalność społeczną w organizacjach młodzieżowych itp.

- 1 pkt za działalność o charakterze incydentalnym

- 2 pkt za działalność o charakterze ciągłym (np. 2 kolejne lata)

5. Suma punktów z tytułu osiągnięć wymienionych w pkt. b,c nie może przekroczyć 50% sumy pkt za wyniki w nauce.

6. Wręczenie odznaczeń następuje podczes Uroczystości Zakończenia ROKU SZKOLNEGO, z jednoczesnym wpisem do „ZŁOTEJ KSIĘGI ODZNACZEŃ”.

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2006-01-02 02:54:34 Ostatnia aktualizacja: 2006-06-02 13:04:46
Data publikacji: 2006-01-02 02:54:34 Artykul byl czytany: 9 razy